Twizzit Help Center
Twizzit Voorwaarden

Door in te schrijven op Twizzit diensten of elke dienst van De Vos Systems, ga at u akkoord met de Gebruikersvoorwaarden, Privacy Policy en Algemene voorwaarden die van toepassing zijn. Ze vormen samen de Twizzit voorwaarden. Elke nieuwe functionaliteit die wordt toegevoegd aan de Twizzit diensten zijn eveneens onderhevig aan deze Twizzit Voorwaarden. U kunt deze altijd hier nalezen. Twizzit behoudt het recht om ten allen tijde aanpassingen en veranderingen te maken aan de Twizzit Voorwaarden. We adviseren u om af en toe deze pagina te bezoeken om te bekijken op welke manier de veranderingen invloed kunnen hebben op uw gebruik.

U dient de  Twizzit Voorwaarden  goed te keuren en te accepteren alvorens u gebruik kunt maken van Twizzit.

 

Privacy Policy Twizzit

 

ARTIKEL 1     GEGEVENS VAN DE BEZOEKERS

 

 1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.twizzit.com worden permanent bewaard, ze blijven echter ten alle tijde anoniem. De gegevens zullen dus niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 2. Twizzit zal in elk geval zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Twizzit heeft geen controle op het her(ge)bruik van de door de gebruiker ter beschikking gestelde gegevens. Zij kan op generlei wijze gehouden worden voor misbruik of her(ge)bruik van gegevens door derden.
 3. Het is Twizzit toegestaan om de gegevens die door de Klant verstrekt worden, onder meer, doch niet limitatief, voor de volgende doeleinden te gebruiken:
 4. Het verzenden van nieuwsbrieven, enquêtes, (wedstrijd)vragen, of soortgelijke informatie die verband houden met de diensten van Twizzit, hetzij via email, hetzij via standaardbriefwisseling;
 5. Het verwerken van de bestelling van de Klant;
 6. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan, een mail waarin een bestelling wordt bevestigd of anderszins;
 7. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc. waarvan Twizzit denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
 8. De website van Twizzit bevat links naar andere sites. Deze privacy policy is niet van toepassing op de websites of applicaties van derden die door middel van links met de Twizzit website zijn verbonden of waarnaar op een andere manier wordt verwezen.
 9. Twizzit oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en kan niet garanderen dat derden op een betrouwbare en veilige manier met verstrekte persoonsgegevens omgaan. Twizzit raadt de gebruiker daarom aan om de privacy policy van deze websites en applicaties te lezen alvorens ervan gebruik te maken. Twizzit aanvaardt in elk geval geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke externe websites.

ARTIKEL 2     COOKIES

 

 1. Twizzit maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van haar website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Twizzit de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
 2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
 3. Het weze opgemerkt dat cookies door de gebruiker op ieder ogenblik van een computer kunnen worden verwijderd, ook weer via de browser.

ARTIKEL 3     VRAGEN

 1. Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Twizzit op het emailadres support@twizzit.com. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

 

ARTIKEL 4     DISCLAIMER

 1. De privacy policy van Twizzit is afgestemd op het gebruik van – en de mogelijkheden van de website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 2. Het is Twizzit toegestaan om de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 3. De door u aan Twizzit ter beschikking gestelde gegevens zullen door Twizzit gebruikt worden in overeenstemming met onderhavige privacy policy en met het doel waarvoor de door de Klant ter beschikking gestelde gegevens werden verstrekt. Indien Twizzit besluit om persoonlijk identificeerbare gegevens te gebruiken voor doeleinden die zouden afwijken van huidige privacy policy, dan zal zij de gebruiker hiervan op de hoogte stellen. de gebruiker heeft in dat geval de keuze om zijn of haar toestemming al dan niet aan Twizzit te verstrekken.

 

ARTIKEL 5     VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

 1. Gegevens die door de klant aan Twizzit zijn verstrekt, zullen, zonder toestemming van deze Klant, niet aan derden worden doorgegeven.
 2. Een uitzondering op deze regel betreft de situatie waarin er een gerechtelijk bevel zou zijn uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

ARTIKEL 6     AANPASSING VAN KLANTGEGEVENS

 1. De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid op inzage van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens. De Klant heeft eveneens het recht om, indien nodig, de door hem of haar verstrekte gegevens te (doen)verbeteren, aan te vullen (te doen aanvullen), te wijzigen of te doen wijzigen.
 2. Twizzit kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Twizzit voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. U kan hiervoor terecht bij Twizzit op het email adres support@twizzit.com.

 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1    Club account

 1. Om een club account aan te maken dient u als Club Administrator 18 jaar of ouder te zijn.
 2. U bent als Club Administrator gebonden tot het opgeven en invullen van jouw volledige en officiële naam, adres, e-mail adres en andere informatie die nodig is om de account aan te maken.
 3. U erkent dat Twizzit het e-mailadres van de club account en van elke club administrator als de primaire methode voor communicatie zal gebruiken.
 4. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord. Twizzit kan niet en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van het niet beveiligen van uw account en wachtwoord.
 5. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en inhoud zoals data, persoonsgegevens, afbeeldingen, foto's, video's en links die worden ingeladen onder uw Twizzit Club account. U mag geen wormen of virussen of code van eender welke destructieve en schadelijke aard verzenden.
 6. Een inbreuk op of schending van één van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Twizzit zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de Twizzit diensten.

 

ARTIKEL 2 Uw Club Account activeren

 1. U bent als Club Adminstrator de verantwoordelijke persoon voor de toepassing van de Twizzit Voorwaarden op uw Club Account .
 2. Als u zich aanmeldt voor Twizzit diensten namens uw werkgever of vereniging, zal uw werkgever of vzw eigenaar zijn van uw Club Account. Als u zich aanmeldt voor de Twizzit diensten namens uw werkgever of vzw, dan vertegenwoordigt u en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om uw werkgever of vzw te binden aan de Twizzit Voorwaarden.

 

ARTIKEL 3 Algemene gebruikers voorwaarden

 1. Technische support is alleen beschikbaar via de ingebouwde support module van Twizzit en kan enkel door de Club administrator worden aangevraagd. Elke club kan tot 6 Club Administrators aanwijzen via de Instellingen van Twizzit.
 2. U mag de Twizzit diensten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u de Twizzit diensten gebruiken in strijd met de wet in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten), evenals de Belgische wet.
 3. U stemt in om de Twizzit diensten niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren, alsook een onderdeel, het gebruik en de toegang tot de Twizzit diensten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Twizzit.
 4. U zult geen zoekmachine of andere pay per click trefwoorden (zoals Google AdWords) aanschaffen, of domeinnamen aanschaffen die Twizzit gebruikt of eender welke andere Twizzit handelsmerken en / of variaties.
 5. Voor vragen over de gebruikersvoorwaarden kunt u terecht op info@twizzit.com
 6. U begrijpt dat de club inhoud ongecodeerd kan worden overgedragen en dat deze (a) overdracht via verschillende netwerken kan inhouden en (b) dat dit aanpassingen aan de technische vereisten van netwerken en apparatuur kan omvatten.
 7. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Twizzit diensten, met inbegrip van informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen door Twizzit, wordt beheerst door haar privacy beleid.

 

ARTIKEL 4 Twizzit rechten

 1. Wij behouden ons het recht om de dienst op elk moment te veranderen of stop te zetten, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. Wij behouden het recht om diensten te weigeren aan eender wie, om welke reden dan ook, op eender welk moment.
 3. Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, club inhoud en accounts te verwijderen waarvan wij inschatten dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend zijn of in strijd met het intellectuele eigendom van een partij of met deze Twizzit Voorwaarden.
 4. Mondelinge of schriftelijk misbruik van welke aard dan ook (met inbegrip van bedreigingen van misbruik of vergelding) van eender welke Twizzit klant, gebruiker, werknemer of lid zal resulteren in een onmiddellijke stopzetting van de account.
 5. Twizzit zal de club inhoud die wordt ingevoerd in de Twizzit diensten niet vooraf screenen en heeft het recht om, naar eigen goeddunken, club inhoud te verwijderen of te weigeren (zoals beschreven in punt 4 van dit artikel)
 6. In geval van een geschil over de Club account eigendom behouden wij ons het recht om identificatie documenten op te vragen om het eigendom van de account te bepalen of te bevestigen. Deze documentatie kan, maar is niet beperkt tot, een gescande kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto .
 7. Twizzit behoudt zich het recht om een account eigendom over te dragen aan de rechtmatige eigenaar. Als we niet in staat zijn aan de rechtmatige eigenaar van het account te bepalen, behoudt Twizzit het recht om een account tijdelijk uit te schakelen tot op het moment dat de rechtmatige eigenaar werd aangewezen.

 

 

ARTIKEL  5 Club Website

 1. U kunt gebruik maken van een Twizzit club website door een template te kiezen in de website lay-out module . Als u een template kiest, hebt u de licentie om deze te gebruiken voor slechts één Club account. Het is niet toegestaan om deze template over te dragen, te kopiëren of te verkopen aan iemand anders, op Twizzit of elders. Meerdere club accounts vereisen meerdere template keuzes en elke template keuze is onderworpen aan de vergoeding die daarop van toepassing is. Twizzit geeft geen garantie dat een bepaalde template beschikbaar zal zijn.
 2. U kunt de template aanpassen zodat deze voldoet aan uw club vereisten. Twizzit kan een voettekst of referentie die verwijst naar Twizzit ten allen tijden toevoegen of wijzigen. Twizzit kan op elke ogenblik en naar eigen goeddunken de template wijzigen als deze inhoud bevat die onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, of laakbaar is, of die in strijd is met de intellectuele eigendom van een persoon, zelfs als u de template in die vorm heeft ontvangen bij het eerste gebruik. Twizzit kan de template ook wijzigen om te voldoen aan de vereiste met betrekking tot technische veranderingen en updates.
 3. De intellectuele eigendomsrechten van de template blijven eigendom van Twizzit. Als u de door uw aankoop van een template toegekende rechten overschrijdt, kan twizzit juridische stappen tegen u ondernemen , of administratieve stappen tegen u ondernemen zoals het afsluiten of wijzigen van uw club account.
 4. Technische ondersteuning voor een template kan worden gevraagd via de support module die beschikbaar is in de Club instellingen van Twizzit.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, en niet van Twizzit, om ervoor te zorgen dat de installatie van een nieuwe template de reeds bestaande informatie niet overschrijdt of beschadigd.

ARTIKEL 6:  Optionele modules

 1. Twizzit kan u toegang geven tot tools van derden waar Twizzit noch controle, noch invloed op kan uitvoeren.
 2. U erkent en aanvaardt dat Twizzit toegang biedt tot dergelijke instrumenten -zoals deze zijn- zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Twizzit zal geen enkele aansprakelijkheid hebben voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de optionele tool van derden.
 3. Elk gebruik door u van optionele tools of modules aangeboden via de site is geheel op eigen risico en u dient er voor te zorgen dat u bekend bent met en de voorwaarden hebt goedgekeurd waaronder deze functionaliteiten of modules worden verstrekt door de desbetreffende derde partij (en).
 4. Twizzit raadt u aan om advies aan te vragen over het gebruik van deze tool, functionaliteit, module bij de desbetreffende derde partij.

 

Algemene Voorwaarden Twizzit

 

ARTIKEL 1        DEFINITIES

 

Voor de volgende begrippen gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities:

 

 1. "De Klant": de natuurlijke of rechtspersoon waarmee de Leverancier een Twizzit Overeenkomst afsloot. Dit kan de club zijn of de natuurlijke persoon die de Club account heeft aangemaakt en Club Administrator is binnen Twizzit.
 2. "Twizzit toepassing": de programmatuur voor het Twizzit Netwerk voor Ledenadministratie voor de Klant;
 3. "Twizzit Dienst(en)": het geheel van de door de Leverancier te verlenen diensten zoals omschreven in de Twizzit Overeenkomst;
 4. "Twizzit Overeenkomst": de Twizzit Overeenkomst ontstaat op het moment dat deTwizzit klant de Twizzit dienst aanschaft via de daarvoor voorziene ruimte in de Twizzit applicatie. De Twizzit Voorwaarden maken integraal deel uit van deze Twizzit Overeenkomst. ;
 5. "Twizzit Voorwaarden": deze Twizzit voorwaarden, die bestaan uit de Privacy Policy, de gebruikersvoorwaarden en Algemene Voorwaarden en die aan de kandidaat-klant worden voorgelegd alvorens de bestelling te plaatsen en die na het plaatsen van de bestelling en de aanvaarding van deze bestelling door de Leverancier, integraal deel uitmaken van de overeenkomst;
 6. "Gebruiker": de Klant en/of een Medewerker van de Klant. Elk contact dat bestaat in de module Zoeken (ledenbeheer) en werd ingevoerd door de Klant en/of medewerker van de klant.
 7. "Leverancier": De Vos Systems BVBA;
 8. "Loginprocedure": de door de Leverancier voorgeschreven procedure die de Klant dient te volgen teneinde toegang te verkrijgen tot de Webapplicatie; De Loginprocedure wordt samen met de Logingegevens op het moment dat er het gebruiksrecht ontstaat aan de Klant tegen ontvangstbewijs overhandigd;
 9. "Logingegevens": een uitsluitend voor Gebruiker bestemde code, bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Webapplicatie;
 10. "Medewerker": een werknemer van De Klant of Leverancier, dan wel een persoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van de Klant of de Leverancier;
 11. "Onvolkomenheid": alle tekortkomingen van de Webapplicatie die het functioneren daarvan in de weg staan. Het ontbreken van functionaliteit in een nieuwe versie van de Webapplicatie die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;
 12. "Systeemeisen": de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van De Klant voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van de Twizzit Diensten; De systeemvereisten zijn voor elke klant dezelfde en omvatten:
  •  beschikken over een internetverbinding;

  • beschikken over één van de volgende browsers,door Javascript ondersteund: google Chrome 10 of hoger, Internet Explorer 7 of hoger, Safari 4 of hoger, FireFox 3.6 of hoger;

  • beschikken over een Operating System dat door de browser ondersteund wordt

 13. "Vertrouwelijke Informatie": de vertrouwelijke informatie betreffende De Klant of de Leverancier, daaronder onder andere begrepen (a) informatie die schriftelijk als "vertrouwelijk" is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter als bekend moet worden verondersteld
 14. “Webapplicatie": de Twizzit toepassing, waartoe de Leverancier aan De Klant toegang verleent voor gebruik conform de Twizzit Overeenkomst;
 15. Werkdagen": vanaf maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen in België;

ARTIKEL 2        AANBIEDING EN OVEREENKOMST

 1. Deze Twizzit Algemene Voorwaarden zijn, voor zover mogelijk, van toepassing op alle onderhandelingen, bestellingen, prijsoffertes en de Twizzit Overeenkomst, alsmede op alle andere overeenkomsten tussen de (toekomstige) Klant en de Leverancier en die betrekking hebben op Twizzit Diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Deze voorwaarden vervangen alle voorgaande voorstellen en overeenkomsten.
 2. De Leverancier is gerechtigd de Twizzit Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien de Klant binnen vijftien dagen na ontvangst van de kennisgeving door de Leverancier van de gewijzigde algemene voorwaarden, hiertegen uitdrukkelijk en schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen en de gewijzigde algemene voorwaarden;
 3. Zolang niet aanvaard door de Klant, zijn alle voorstellen of prijsoffertes met betrekking tot de Twizzit Diensten vrijblijvend en herroepbaar door de Leverancier.

 

ARTIKEL 3        GEBRUIKERSRECHT

 

 1. De Leverancier verleent de Klant hierbij het niet-exclusieve recht om de Webapplicatie te gebruiken ten behoeve van EIGEN administratie en communicatie van de Klant voor een periode van 3 jaar / 2 jaar / 1 jaar.
 2. Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de Club account is geactiveerd in Twizzit.
 3. De Klant zal de Webapplicatie slechts gebruiken conform deze Twizzit Algemene Voorwaarden en de filosofie en politiek van Twizzit.
 4. De Leverancier is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Webapplicatie. De Leverancier zal de Klant tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Webapplicatie, een en ander naar oordeel van Leverancier.

 

ARTIKEL 4        REIKWIJDTE VAN HET GEBRUIKERSRECHT

 

 1. De Klant mag niet toestaan dat de Webapplicatie wordt gebruikt ten behoeve van of door enige andere (rechts-)persoon dan de Klant.
 2. Het is de Klant niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Twizzit Overeenkomst of de Twizzit Algemene Voorwaarden over te dragen aan derde.
 3. Indien de Klant te weten komt dat derden de Webapplicatie onrechtmatig zouden gebruiken, dient hij hiervan onmiddellijk de Leverancier schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. Het is de Leverancier toegestaan controle uit te oefenen op eventueel misbruik van deze software en bij vaststelling ervan het gebruiksrecht onmiddellijk en zonder enige tegenprestatie op te schorten, te schrappen of de toegang tot de Twizzit diensten te ontzeggen. Dit onverminderd het recht van de Leverancier om zijn rechten voor een rechtbank wegens inbreuk op de Softwarewetgeving af te dwingen met inbegrip van een vordering in schadevergoeding.

 

 

ARTIKEL 5        DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

 

 1. De Twizzit Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 3 jaar / 2 jaar / 1 jaar tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 5.1. wordt de Twizzit Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode tenzij de Klant of de Leverancier ten minste één (1) maand voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk opzegt.
 3. De Twizzit Overeenkomst heeft een intuïti personae karakter en de Leverancier heeft het recht de Twizzit Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het moment dat de Klant niet meer in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat de Leverancier uit de omstandigheden moet afleiden dat de Klant niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, of op het moment dat de Klant zijn activiteiten staakt, ontbonden wordt of failliet wordt verklaard en/of de controle van de Klant door overdracht meerderheid van de aandelen of deelbewijzen, wijzigt.
 4. In dergelijk geval en in de gevallen waarin de Klant niet voldoet aan de hem opgelegde verplichtingen (cfr. supra), is het Twizzit toegestaan om aan de Klant de toegang tot de Twizzit applicatie te blokkeren.
 5. De Twizzit Overeenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden verbroken indien de een partij, na een aangetekende omstandige ingebrekestelling, nalaat zijn verplichtingen uit de Twizzit Overeenkomst na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling.
 6. Bij beëindiging van de Twizzit Overeenkomst zal de Klant terstond het gebruik van de Webapplicatie staken en gestaakt houden. De Leverancier zal bij beëindiging van de Twizzit Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen van welke aard ook aan de Klant betalen.
 7. Indien u de Twizzit Overeenkomst opzegt in het midden van uw lopende contractperiode, zal er een laatste factuur verstuurd worden via e-mail. Van zodra deze factuur is betaald zullen er geen nieuwe facturen worden verstuurd en wordt uw Club account geschorst.
 8. De leverancier heeft het recht om de Algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

 

 

 

ARTIKEL 6        PRIJS EN BETALING

 

 1. Alle door de Leverancier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de Klant komen.
 2. De Leverancier is gerechtigd om jaarlijks een prijsverhoging toe te passen op de vergoeding als genoemd in artikel 7. De prijsverhoging is gekoppeld aan de gezondheidsindex. Eventuele prijswijzigingen worden 1 maand voorafgaand aan de inwerkingtreding medegedeeld via e-mail of op enige andere wijze. Bij prijsstijgingen buiten of boven het in artikel 6.2. verwoorde principe kan de Klant de Twizzit Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, schriftelijk aangetekend opzeggen binnen de 30 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.
 3. Indien de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de kennisgeving van de prijswijziging hiertegen uitdrukkelijk en schriftelijk geen bezwaar maakt, wordt de Klant geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard en zal hij door de gewijzigde (verhoogde) prijs gebonden zijn.
 4. Betaling van de vergoeding geschiedt uitsluitend door middel van overschrijving.
 5. Facturatie en betaling vindt jaarlijks plaats en de facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen. De eerste betaling gebeurt op datum dat het gebruiksrecht ontstaat voor het eerste daaropvolgende jaar door middel van een voorschotfactuur voor het komende jaar. Maandelijks zal het gebruik en het aantal gebruikers van de Twizzit applicatie geëvalueerd en gehercalculeerd worden en eventueel bijkomend verbruik aan de Klant gefactureerd worden.
 6. Bij het uitblijven van betaling binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een schadevergoeding van 10 % verschuldigd op alle vervallen maar nog niet betaalde bedragen.
 7. Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen, niet, onvolledig of laattijdig nakomt, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de op dat ogenblik geldende referte-interest (Wet van 2 augustus 2002) tot op de dag van de volledige betaling, vermeerderd met een schadebeding van 15 % van het openstaand saldo.
 8. De Klant dient de Leverancier tevens te vergoeden voor alle invorderingskosten die de Leverancier heeft moeten maken, waaronder onder andere (maar niet beperkt tot) de honoraria en kosten van advocaten en technische raadslieden, tengevolge van een contractuele inbreuk door de Klant.
 9. De Leverancier heeft het recht de uitvoering van de Twizzit Overeenkomst op te schorten in geval van niet-betaling van vervallen facturen.

 

ARTIKEL 7        VERGOEDING

 

 1. De Klant is uit hoofde van de Twizzit Overeenkomst aan de Leverancier een jaarlijkse vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt vermeld op de Twizzit website en bij het aanschafmoment van Twizzit. De Twizzit Overeenkomst blijft geldig tot op het ogenblik van de prijsaanpassing conform artikel 6.2. Deze vergoeding wordt per Klant vastgelegd in de Twizzit Overeenkomst . Deze vergoeding omvat een jaarlijkse vergoeding voor het gebruikersrecht, het onderhoud en de support die wordt aangerekend overeenkomstig de tarieven die deel uitmaken van de Twizzit Overeenkomst en waarover een afzonderlijk akkoord is bereikt met de Klant.
 2. De vergoeding is verschuldigd ongeacht of de Klant gebruik maakt van de Twizzit Diensten.
 3. De Klant ontvangt jaarlijks bij de aanvang van elk nieuw kalenderjaar een voorschotfactuur voor het komende jaar. Elke maand ontvangt de klant een aanvullende factuur gebaseerd op een hercalculatie van het aantal leden, in vergelijking met het aantal leden van vorige periode. Deze hercalculatie zal elke maand gebeuren op basis van het aantal leden in vergelijking met de voorgaande maandelijkse periode.
 4. De eerste voorschotfactuur wordt verstuurd na de proefperiode van 2 weken.

 

 

 

ARTIKEL 8        VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER

 1. U mag de Twizzit dienst niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u de dienst gebruiken in strijd met de wet in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten), evenals de België wet.
 2. De Leverancier staat ervoor in dat de service provider wekelijks een back-up maakt van de gegevens die de Klant middels de Webapplicatie heeft ingevoerd.
 3. De Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die de Klant middels de Webapplicatie heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet- Gebruikers.
 4. Behoudens het bepaalde in artikel 12.6 onthoudt de Leverancier zich van het inzien van de gegevens die de Klant middels de Webapplicatie bij de Leverancier heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij de Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 5. De Leverancier zorgt er tevens voor dat de Klant beschikt over ruimte op de server, voldoende om alle gegevens te kunnen bewaren bij normaal gebruik van de Webapplicatie, met een maximum van 2,5Gb (gigabyte).

 

ARTIKEL 9        VERPLICHTINGEN EN MEDEWERKING VAN DE KLANT

 

 1. De Klant dient een wijziging in haar adresgegevens onverwijld schriftelijk of via e-mail of in de daarvoor voorziene module “Admin Instellingen” in de Webapplicatie aan de Leverancier mede te delen.
 2. De Klant is verplicht de gebruiksregels van artikel 11 in acht te nemen.
 3. De Klant draagt zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Twizzit Diensten.
 4. De Klant staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de Twizzit Diensten gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. De Klant is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door eigen gebruikers of door derden.
 5. De Klant zal de Leverancier alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Leverancier van correcte en actuele adres- en facturatie gegevens, verschaffen die de Leverancier nodig heeft voor de instandhouding van de Twizzit Diensten.

 

ARTIKEL 10      GEGEVENS

 

 1. De gegevens die de Klant middels de Webapplicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door de Leverancier ingeschakelde derde staat.
 2. De Klant blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens.
 3. De Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegevens en evenmin voor (gevolg)schade, gederfde winsten of sportieve schade van de Klant.

 

 

ARTIKEL 11      GEBRUIKERSREGELS

 

 1. De Klant zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (de Klanten van) de Leverancier bij het gebruik van de Twizzit Diensten, een en ander naar het oordeel van de Leverancier. Het is de Klant niet toegestaan handelingen te verrichten die schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (de Klant en van) de Leverancier.
 2. Het is de Klant niet toegestaan de Twizzit Diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Twizzit Algemene Voorwaarden.
 3. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij middels de Webapplicatie bij de Leverancier heeft geplaatst.
 4. De Klant heeft een maandelijks volume van datatransport van 30Gb (gigabyte) ter beschikking. Indien de Klant het verbruik van 30Gb per maand overschrijdt, zal de leverancier de klant hier per mail van op de hoogte brengen en een bijkomende kost van €0.40/Gb (gigabyte) aanrekenen die jaarlijks zal worden aangerekend aan de klant.
 5. De Klant verbindt zich ertoe om de aan hem ter beschikking gestelde webapplicatie te gebruiken als ‘een goed huisvader’. Hij zal er mee over waken dat het systeem op een correcte wijze zal worden gebruikt alsook garandeert de Klant dat de gegevens van diens gebruikers te allen tijde gevrijwaard zullen zijn en verbindt de klant zich ertoe om op generlei wijze misbruik te maken van deze gegevens. De Klant is de enige die gehouden kan zijn tot vergoeding van welke schade dan ook dewelke zou ontstaan ingevolge het misbruiken van de gegevens van de gebruikers.

 

ARTIKEL 12      SUPPORT

 

 1. Gedurende de Twizzit Overeenkomst heeft de Klant recht op support. Support omvat:
 2. Correctief Onderhoud (Bug Report): het opsporen en herstellen van onvolkomenheden in de Twizzit toepassing nadat deze door de klant zijn gemeld.
 3. Info Request (Informatie verzoek): Het verlenen van assistentie, hulp en advies, alsmede het adviseren over het gebruik en het functioneren van de Twizzit toepassing. De klant heeft recht op 10 gratis Info Requests vanaf de datum waarop de Twizzit Overeenkomst in werking treedt . Als de klant de 10 gratis Info Requests heeft opgebruikt, is artikel 12.3 van toepassing zijn.
  1. Change requests: Het op verzoek van de klant aanpassen van de Twizzit toepassing (artikel 12.3)
  2. Een Change request omvat:
  3. diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken;
  4. structureel werk zoals koppelingen met software van derden;
  5. ondersteuning op locatie
  6. het op verzoek van de Klant uitbreiden van de functionaliteit van de Webapplicatie;
  7. het converteren van bestanden of terugzetten van back-up bestanden;
  8. diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan de Leverancier;
  9. installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Twizzit Overeenkomst omschreven diensten;
  10. support voor (besturings- of bedienings-) software van andere producenten dan de Leverancier, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Webapplicatie kan worden;
  11. bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Webapplicatie;
  12. het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten;
  13. support voor de internetverbinding;
  14. support in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt;
  15. het geven van gebruikersopleidingen;
 4. Indien de Leverancier in opdracht van de Klant werkzaamheden met betrekking tot de onder 12.1 b) en c) en 12.2 a) tot en met m) genoemde opdrachten verricht, zal de Leverancier deze werkzaamheden naast de vergoeding als bedoeld in artikel 7,aan de Klant apart in rekening brengen conform de bij de Leverancier geldende prijzen en gemaakte kosten.
 5. Support mag uitsluitend worden aangevraagd via het geïntegreerde support systeem in de Twizzit toepassing door een beperkt aantal gebruikers. Enkel de Club Administrators hebben toegang tot de supportfunctie. Het aantal Club Administrators wordt beperkt tot 6 personen. De klant moet de namen van de Club Administrators zelf ingeven in de daarvoor voorziene module in de webapplicatie;
 6. In het kader van het leveren van support is de Leverancier gerechtigd de gegevens van de Klant, bedoeld in artikel 10, in te zien.
 7. De leverancier mag een supportaanvraag met betrekking tot artikel 12.3 weigeren indien de leverancier eenzijdig beslist dat deze niet binnen zijn kennis of tijdsschema past.

ARTIKEL 13      BESCHIKBAARHEID

 1. De Leverancier spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Webapplicatie.
 2. De Leverancier is gerechtigd om , zonder enige verdere voorafgaande bekendmaking de toegang tot de Webapplicatie buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van een of meer Twizzit Diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van de Klant jegens de Leverancier met zich meebrengt. De Leverancier spant zich in dit tot een minimum te beperken.

 

ARTIKEL 14      LOGINPROCEDURES

 

 1. De Klant dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de login gegevens. De login gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van de Klant. De Klant en de Gebruikers zijn ten aanzien van de login gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van eenieder. De Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn login gegevens. Alle handelingen van de Gebruikers te dier zake zijn voor rekening en risico van de Klant.

 

ARTIKEL 15      INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Webapplicatie, zijn het exclusieve eigendom van de Leverancier of diens licentiegever(s). Geen van de in de Twizzit Overeenkomst of de Twizzit Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Klant.
 2. Het is de Klant niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier op of in de Webapplicatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is de Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van de Leverancier of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.
 3. Het is de klant verboden de programmatuur te kopiëren behalve de inhoud van de programmatuur voor back-up en archiveringsdoeleinden.
 4. Het is de klant verboden de software te vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins te veranderen zonder de voorafgaande geschreven toestemming van de leverancier.
 5. Bij het beëindigen van het gebruik van de programmatuur, zal de klant alle exemplaren van programmatuur en bijhorende documentatie en handleidingen vernietigen en de leverancier hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 6. De Leverancier is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Webapplicatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Webapplicatie. Het is de Klant niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.
 7. De Leverancier kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan of de Klant de voorwaarden van de Twizzit Overeenkomst en de Twizzit Voorwaarden naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, minstens 24h. 00 op voorhand wordt aangekondigd en op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de Klant hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door de Leverancier geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en de Klant is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door de Klant afgegeven rapporten en de naleving door de Klant van de Twizzit Overeenkomst en de Twizzit Voorwaarden, maar verschaft de Leverancier in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van de Leverancier, tenzij de controle aantoont dat de Klant de voorwaarden van de Twizzit Overeenkomst of de Twizzit Voorwaarden niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van de Klant zijn.

ARTIKEL 16      AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van de Leverancier uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout, is de Leverancier slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
 2. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, sportieve schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van de klanten van de Klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan de Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan de leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien de Leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.
 3. De Leverancier kan niet en op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of misbruik van data.
 4. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door de Klant verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Webapplicatie.
 5. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door de Klant verband houdende met het (niet) functioneren van de programmatuur van de Klant of van derden, van apparatuur van de Klant, de Leverancier of derden, of van internetverbindingen van de Klant, de Leverancier of derden.
 6. De Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels de Webapplicatie bij de Leverancier worden geplaatst.
 7. Voor zover de Leverancier geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 % van alle in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan de Klant gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door de Leverancier aan de Klant in die periode met een maximum van €2500.
 8. De Klant erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de Twizzit Diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.
 9. De Klant erkent en aanvaardt dat de webapplicaties Onvolkomenheden kunnen bevatten dewelke op eerste verzoek door de Leverancier in de mate van het mogelijke zullen hersteld worden maar die in hoofde van de Klant geen recht op een schadevergoeding doen ontstaan.
 10. De Klant vrijwaart de Leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Twizzit Overeenkomst of de Twizzit Voorwaarden, tenzij de Klant deze aanspraken jegens de Leverancier met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, geldend zou kunnen maken indien de Klant de schade zelf zou hebben geleden.
 11. De aansprakelijkheid van de Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de Klant ontstaat in alle gevallen slechts indien de Klant de Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt via een aangetekend schrijven, waarbij een redelijke termijn tot herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en de Leverancier na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Leverancier in staat is adequaat te reageren. Partijen zijn akkoord dat een ingebrekestelling die langer dan 2 maanden nadat de tekortkoming bekend werd aan de Klant als laattijdig zal beschouwd worden en bijgevolg de Leverancier niet meer verplicht zal zijn om tot herstelling over te gaan. Een dagvaarding die aan de Leverancier wordt betekend meer dan één jaar na het bekend worden aan de Klant van de tekortkoming is manifest laattijdig.
 12. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de Klant heeft verzuimd maatregelen te nemen om (a) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (c) indien de Klant nalaat de Leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

 

ARTIKEL 17      PRIVACY

 

 1. Voor zover de Klant met gebruikmaking van de Webapplicatie persoonsgegevens verwerkt, is de Klant daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet voor de bescherming van persoonsgegevens. De Klant staat ervoor in dat hij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. De Leverancier zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van de Klant en overeenkomstig de instructies van de Klant, binnen de perken van de Twizzit Overeenkomst . De leverancier zal de persoonsgegevens raadplegen voor administratief, intern gebruik en/ of als de raadpleging van de persoonsgegevens nodig zijn om de werking van de Twizzit toepassing te verbeteren.
 2. De Klant geeft de Leverancier de toestemming om het logo en naam van de Klant te gebruiken op de website van de leverancier en bij het versturen van nieuwsberichten uit naam van de leverancier.
 3. De Klant vrijwaart de Leverancier voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Twizzit Overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant en/of de door de Klant in het kader van de Twizzit Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens de Leverancier mochten worden ingesteld wegens een niet aan de Leverancier toe te rekenen schending van de Wet ter bescherming van persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 18      GEHEIMHOUDING

 

 1. Elk van beide partijen zal Vertrouwelijke Informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verkregen.
 2. Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens - al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie - indien die informatie of gegevens:
  • reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
  • onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
  • algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
  • door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.
 3. De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.
 4. Partijen staan er voor in dat hun Medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

 

 

ARTIKEL 19      LEVERINGSTERMIJNEN

 

 1. Alle (leverings)termijnen worden door de Leverancier naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra de Leverancier op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat treedt hij in overleg met de Klant.
 2. De Klant heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. De Leverancier heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

 

ARTIKEL 20      UITSLUITING

 

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Twizzit Overeenkomst is opgenomen, geeft de Leverancier geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de Twizzit Diensten en wijst de Leverancier hierbij alle andere garanties, toezeggingen of voorwaarden af, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de Twizzit Diensten.

 

ARTIKEL 21 OVERMACHT

 1. De Leverancier is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van de Leverancier, transportproblemen en stakingen.
 2. Indien de Leverancier bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Zodra de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, heeft de Leverancier het recht de Twizzit Overeenkomst te beëindigen, zonder hiervoor een schadevergoeding te moeten betalen.

 

 

ARTIKEL 22      OVERIGE BEPALINGEN

 

 1. De Leverancier kan zijn rechten of plichten uit hoofde van de Twizzit Voorwaarden of de Twizzit Overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding zijn deze Twizzit Voorwaarden eveneens van toepassing op de Klant.
 2. Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de Twizzit Overeenkomst of de Twizzit Voorwaarden dient per aangetekende brief al dan niet bevestigd bij e-mail schriftelijk te worden gericht aan de maatschappelijke zetel of domicilie van de andere partij.
 3. Indien enige bepaling uit de Twizzit Overeenkomst of uit deze Twizzit Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Twizzit Overeenkomst of deze Twizzit Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 4. Vertraging of verzuim van de zijde van de Leverancier met betrekking tot het jegens de Klant geldend maken van enig recht dat de Leverancier op grond van de Twizzit Overeenkomst of de Twizzit Voorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van recht in. Indien de Leverancier afstand doet van een recht dat hij op grond van de Twizzit Overeenkomst of Twizzit Voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat hij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.
 5. De Twizzit Overeenkomst en de Twizzit Voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de Twizzit Diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Behoudens het bepaalde in artikel 2.2 en artikel 6.2 kan de Twizzit Overeenkomst uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door zowel de Klant als de Leverancier aanvaarde overeenkomst.
 6. De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door de Leverancier uitdrukkelijk is aanvaard.
 7. Iedere communicatie tussen de Leverancier en de Klant kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Twizzit Voorwaarden en/of de Twizzit Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
 8. De door de Leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie of overeenkomst geldt als bewijs daarvan. Deze opgeslagen versie geldt derhalve als bewijs van handtekening in de zin van artikel 1322 B.W.
 9. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Klant, komt dit voor risico van de Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

 

ARTIKEL 23      TOEPASSELIJKE RECHTEN EN BEVOEGDE RECHTBANK

 1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van - niet limitatief - de totstandkoming, de uitvoering of niet uitvoering van deze overeenkomst en de interpretatie ervan zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken te Antwerpen.
 2. Op deze overeenkomst zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn.