Hoofdstuk I. : Benaming, zetel, doel en duur

 

Artikel 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam KONINKLIJKE OLVAC VZW

 

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd Doornstraat 65, te 2650 Edegem in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

Artikel 3

De vereniging heeft tot hoofddoel de vriendschapsbanden tussen de oud- leerlingen en de sympathisanten van het Onze- Lieve- Vrouwecollege te verstevigen door sportbeoefening en andere vormen van ontspanning, alsmede de sociale contacten tussen haar leden te bevorderen en dit voor alle leeftijden .

De vzw mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van voormelde niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet –winstgevende doelstellingen.

 

Artikel 4

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur.

 

 

Hoofdstuk II. : Leden. aanvaarding. ontslag, uitsluiting, rechten en plichten.

 

Artikel 5

De vereniging heeft werkelijke en toegetreden leden. Het aantal leden is onbeperkt. Het aantal werkelijke leden zal nochtans nooit minder dan drie mogen bedragen.

 

Artikel 6

Er zijn twee soorten leden:

 

a) de werkelijke leden: zijn leden die op een continue wijze een functie uitoefenen in één van de door het R.I.O. bepaalde werkgroepen of actief meewerken aan de werking van de vereniging. Zij moeten minstens 16 jaar zijn.

 

b) de toegetreden leden: zijn leden die genieten van de bedrijvigheid van de vereniging en/of als sportbeoefenaar bij de vereniging zijn aangesloten. Zij hoeven geen 18 jaar te zijn.

 

De vereniging kan steunende leden aannemen en ereleden benoemen. Deze leden beschikken niet over de rechten en plichten van de werkelijke en toegetreden leden. De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van deze leden en kan ze te allen tijde ontslaan.

De toegetreden leden hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen zonder stemrecht en zullen zich gedragen naar de standregelen van het reglement van inwendige orde.

 

Artikel 7

De raad van bestuur beslist over de aanvaarding van nieuwe leden, zowel werkelijke als toegetreden leden.

Wie lid wenst te worden van de vereniging moet aan de raad van bestuur een verzoek richten met hun kandidaatstelling. Toegetreden leden moeten voorgedragen worden door 2 leden en dat kan zowel een werkelijk of toegetreden leden zijn. Om werkelijk lid te kunnen worden moet het kandidaat-lid voorgedragen worden door 2 leden van de Raad van Bestuur.

De raad van bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat op haar eerstvolgende vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen. De beslissing is zonder beroep en moet niet gemotiveerd worden.

De aanvraag van een minderjarige als toegetreden lid kan slechts in overweging worden genomen, mits deze aanvraag ondertekend is door de ouder(s) van de minderjarige die gelast is met het ouderlijk gezag.

 

Artikel 8

De inkomsten worden gevormd door de jaarlijkse bijdragen, de vergoedingen, giften en legaten en de wettelijk door de vereniging verworven subsidies en door eender welke feest- of andere organisatie.

Enkel de voetballende werkelijke en toegetreden leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

Door het betalen van deze bijdrage kunnen zij deelnemen aan de trainingen en het spelen van matchen, volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement in het beleidsplan.

Deze jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt elk jaar op voorstel van de raad van bestuur door de algemene vergadering vastgesteld en mag het bedrag van 250 euro niet overtreffen.

 

Artikel 9

Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting, het verlies van de hoedanigheid die de opname als lid rechtvaardigde, of overlijden.

Het staat elk werkelijk en toegetreden lid vrij zich terug te trekken uit de vereniging door zijn ontslag terichten aan de voorzitter van de raad van bestuur voor 31 oktober van elk jaar.

Iedere laattijdige indiening van een verzoek tot ontslag verplicht het ontslagnemend lid tot het betalen van de bijdrage van het volgend boekjaar indien het om een voetballend lid gaat.

Elk lid dat zijn bijdrage twee achtereenvolgende jaren niet betaalt, wordt als ontslagnemend beschouwd, zonder dat dit hem ontslaat tot het betalen van achterstallige bijdragen. Het lid dat niet langer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden wordt als ontslagnemend beschouwd.

 

Artikel 10

Een meerderheid van 2/3 stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden op een algemene vergadering is vereist voor het uitsluiten van een werkelijk lid. Bij uitsluiting van een werkelijk lid moet dit punt op de agenda voorkomen.

De raad van bestuur is bevoegd om een toegetreden lid te ontslaan of uit te sluiten.

De vergadering dient de reden van haar beslissing niet bekend te maken, noch te motiveren.

 

Artikel 11

De ontslaggevende, uitgesloten of om andere redenen uittredende leden, evenals de erfgenamen van een overleden lid, hebben geen recht op het vermogen of op enig ander goed van de vereniging.

Zij kunnen het bedrag van de bijdragen vrijwillig gestort door hem of door hun rechtsvoorgangers niet terugeisen.

Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen, noch zegellegging, noch inventaris eisen noch vorderen.

 

 

Hoofdstuk III. Raad van Bestuur.

 

Artikel 12

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum 5 bestuurders.

Het aantal bestuurders zal steeds lager zijn dan het aantal werkelijke leden.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden minstens een voorzitter, 3 ondervoorzitters (1 voor de jeugd, 1 voor de senioren, 1 voor de dames), een penningmeester en een secretaris.

Andere bestuursfuncties kunnen worden toegevoegd.

Het mandaat in de raad van bestuur is onbezoldigd.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op een lijst van kandidaten.

De kandidaten dienen hun kandidatuur in te dienen bij de voorzitter van de raad van bestuur, minimum veertien dagen voor de jaarlijkse algemene vergadering.

Bestuurders worden verkozen voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar. Met het oog op de continuïteit van de vereniging worden evenwel een eerste maal de helft van de bestuurders benoemd voor een periode van vier en de andere helft voor een periode van twee jaar, zodat niet alle bestuursmandaten eindigen op hetzelfde ogenblik. De minimumleeftijd van de kandidaten voor de raad van bestuur is éénentwintig jaar.

De raad van bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar.

 

Artikel 13

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders.

Hij kan geldig beraadslagen van zodra de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. De beslissingen, die alleen kunnen worden getroffen over punten welke op voorhand op de agenda staan, worden getroffen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of bij diens afwezigheid van de

ondervoorzitter, door hem hiertoe bij volmacht aangeduid, beslissend.

Van elke raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt en aan de bestuurders bezorgd, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.

 

Artikel 14

De raad van bestuur heeft de meest volstrekte macht voor het bestuur van de vereniging.

De raad van bestuur kan onder meer: alle betalingen doen en ontvangen en daarvan geldig kwijtschrift geven of eisen; alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of vervreemden, zelfs voor langer dan negen jaar; alle private en officiële subsidies en tegemoetkomingen aanvaarden en ontvangen; alle legaten en giften aanvaarden en ontvangen; alle contracten, verkopingen en ondernemingen aannemen en afsluiten; alle subrogaties en borgstellingen doen en ontvangen; hypotheek verlenen op de onroerende goederen van de vereniging; alle leningen en voorschotten afsluiten en doen; van alle zakelijke of vorderingsrechten afstand doen, evenals van alle zakelijke of persoonlijke waarborgen; handlichting geven voor af na betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagleggingen of andere beletselen; pleiten als eiser of als verweerder voor alle rechtbanken; alle vonnissen doen uitvoeren; dadingen treffen; compromis aangaan.

De raad van bestuur benoemt eveneens alle bedienden en leden van het personeel van de verenigingen stelt ze af. Hij bepaalt hun werkzaamheden en hun bezoldiging. De raad van bestuur kan comités oprichten.

De raad van bestuur kan in zijn midden een dagelijks bestuur aanstellen, aangevuld met de voorzitters van de verschillende comités. Het dagelijks bestuur oefent de dagelijkse werking van de vereniging uit, controleert en coördineert de werking van de verschillende comités.

De leden van het dagelijks bestuur worden aangesteld door de raad van bestuur. Zij kunnen te allen tijde vrijwillig hun ontslag indienen bij de voorzitter van de raad van bestuur en kunnen steeds worden afgezet door de raad van bestuur. Zij handelen als college.

 

Artikel 15

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter ofwel door 2 bestuurders.

De Raad van Bestuur kan gevolmachtigden van de vzw aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht. De benoeming van de leden van de raad van bestuur en hun ambtbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

 

Artikel 16

De raad van bestuur stelt het beleidsplan op dat door de algemene vergadering bij gewone meerderheid moet worden bekrachtigd. Hierin worden in het bijzonder de rechten en de plichten van de toegetreden leden nader omschreven evenals de samenstelling en werking van de verschillende comités.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. Voorts kan het bestuursmandaat voortijdig eindigen door overlijden.

Bij vacatie in de raad van bestuur zal op de eerstvolgende algemene vergadering of op een buitengewone tot dit doel bijeengeroepen algemene vergadering in zijn vervanging worden voorzien voor de rest van de termijn.

 

 

Hoofdstuk IV : Algemene vergadering

 

Artikel 17

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkelijke leden. Ieder werkelijk lid beschikt over één stem. De werkelijke leden mogen zich, mits schriftelijke volmacht, door een ander werkelijk lid laten vertegenwoordigen. Elke werkelijk lid kan slechts houder zijn van één volmacht.

De toegetreden leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen zonder stemrecht.

 

Artikel 18

Elk jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden vóór 30 juni voor het goedkeuren van de rekeningen, de begroting en het beleid van de bestuurders.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de uitnodiging, die met vermelding van de agendapunten, ten minste acht dagen op voorhand, per gewone brief, aan ieder werkelijk lid wordt verzonden namens de raad van bestuur, ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. Na het bekend maken van de dagorde kunnen punten worden toegevoegd mits akkoord van 2/3 van de aanwezige leden.

Het proces-verbaal van iedere algemene vergadering wordt door de voorzitter of door twee bestuurders ondertekend en bewaard in een bijzonder register, op de zetel van de vereniging, waar alle werkelijke en toegetreden leden, alsmede derden die een belang doen blijken, er kennis kunnen van nemen, zonder verplaatsing van registers.

 

Artikel 19

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

-het wijzigen van de statuten

-de benoeming en het ontslaan van bestuurders

-het goedkeuren van de rekeningen en begroting

-de vrijwillige ontbinding van de vereniging

-uitsluiten van leden

-de aanwending van het batig en nadelig saldo en de kwijting van bestuurders en commissarissen

-de benoeming en de afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.

-de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

 

Artikel 20

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of in geval van diens afwezigheid door een ondervoorzitter, door de voorzitter gemandateerd.

 

Artikel 21

Een buitengewone algemene vergadering kan door de raad van bestuur worden bijeengeroepen telkens het belang van de vereniging het vordert.

Zij moet eveneens worden gehouden wanneer ten minste één vijfde van de werkelijke leden erom verzoekt per aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief die aan alle werkelijke leden moet worden verzonden en uiterlijk binnen de twee maanden nadat daar is om verzocht.

 

Artikel 22

Indien de helft der aanwezige werkelijke leden hierom verzoekt, is de stemming geheim.

 

Artikel 23

Behoudens de gevallen waarin de wet dwingend bijzondere meerderheden voorziet, wordt de algemene vergadering geldig gehouden, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden zij.

Om geldig te zijn, moeten de beslissingen met een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden genomen worden. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.

 

 

Hoofdstuk V : Begroting en rekeningen

 

Artikel 24

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De boekhouding en de begroting lopen gelijk met het kalenderjaar.

 

Artikel 25

Ieder jaar op 31 december wordt de jaarrekening van het verlopen jaar afgesloten en wordt de begroting voor het volgend jaar opgemaakt. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

 

Artikel 26

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde artikel 17 VZW-wet en daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. Het saldo van de jaarlijkse rekeningen verhoogt of vermindert het maatschappelijk vermogen van de vereniging.

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

 

 

Hoofdstuk VI : Statutenwijziging, Ontbinding en vereffening

 

Artikel 27

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering beslissen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De ontbinding van de vereniging evenals de wijziging van het doel of de doeleinden waarvoor ze is opgericht, kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beslissen met de meerderheden zoals hierboven bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

 

Artikel 28

Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering een vereffenaar aan, waarvan zij de opdracht omschrijft.

In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, op welk ogenblik ook en om welke oorzaak ook, wordt door de Algemene Vergadering beslist over de bestemming van het vermogen van de vzw, het nettoactief dat na vereffening van de schulden en aanzuivering van de lasten overblijft.

Het nettoactief zal worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd op de griffie en bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

 

Voor alles wat niet door de statuten is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 van toepassing.