Huishoudelijk reglement

Ieder lid van de club wordt geacht het ‘huishoudelijk reglement’ te hebben gelezen en aanvaard. De betrokken regelgeving zal altijd dienen nageleefd te worden.         

1. Lidmaatschap

 • Leden

Volgens de statuten van de Merchtemse Badmintonclub Drop vzw (‘Mbc Drop’) zijn er toegetreden leden, werkende leden, aspirant- leden, ereleden en steunende leden. Daarnaast wordt ook de term ‘spelende leden’ gebruikt.

 • Toegetreden leden zijn in principe alle leden die geen werkend lid, erelid of steunend lid zijn.

Elke geïnteresserde persoon, vanaf 5 jaar, kan lid worden van de club door betaling van het jaarlijks lidgeld en mits aanvaarding door de Raad van Bestuur. 

 • Werkende leden zijn toegetreden leden die door de jaarlijkse Algemene Vergadering van de leden verkozen zijn om deel uit te maken van de Raad van Bestuur. Zij vormen het bestuur van de club.
 • Aspirant- leden zijn niet- leden die een paar keer komen spelen, vooraleer ze beslissen zich al dan niet lid te maken van de Mbc Drop.
 • Ereleden zijn zij die, op voordracht van de Raad van Bestuur en bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de leden, omwille van verdiensten en/of hun inzet voor de club, de titel krijgen van ‘erelid’.

Ereleden kunnen nog actief zijn in de club. 

 • Spelende leden is een term die niet is opgenomen in de statuten van de Mbc Drop, maar deze term wordt wel gebruikt in dit reglement van ‘inwendige orde’.

 

Spelende leden zijn zowel toegetreden leden, werkende leden en zelfs ereleden of steunende leden. Iedereen die actief in de club badminton speelt wordt als spelend lid beschouwd.

 • Lidmaatschap

 Een persoon is lid van de club wanneer hij/zij het inschrijvingsformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend (voor minderjarigen is ook de handtekening van een van de ouders of een voogd  nodig) en het lidgeld heeft betaald. De Raad van Bestuur bepaalt vooraf de bedragen van het lidgeld voor de verschillende categorieën van spelers.

Het badmintonseizoen loopt van 1 oktober tot 30 september. Het boekjaar daarentegen bestrijkt het kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december).

 De ledenbijdrage dient betaald te wordenvóór eind oktober.

 

                  Voor het seizoen 2022 – 2023 bedraagt het lidgeld:

 

 competitiespelers

€175,00

 recreanten

€115,00

 jeugd (van 9 tot en   met 16 jaar)

€100,00

 minibad (van 5/6 tot   en met 8 jaar)

€100,00

 1 extra training

 2 extra trainingen

 3 extra trainingen

€75,00

€150,00

€225,00

             

Het lidgeld dient overgeschreven te worden naar de rekening van Drop Merchtem, of mag uitzonderlijk in speciën overhandigd worden aan een van de bestuursleden, die het dan op zijn beurt overschrijft naar de rekening van de club.

 

Rekeningnummer BE09 6528 2260 6057 van MBC Drop v.z.w. 

Het lidgeld dekt:

 • de aansluiting bij Badminton Vlaanderen
 • de verzekering tegen ongevallen tijdens de activiteiten van de club
 • de algemene kosten van de Mbc Drop (sporthal, trainers,..enz)

 

Men kan individueel geen lid zijn van Badminton Vlaanderen zolang men geen lid is van een club die zelf aangesloten is bij Badminton Vlaanderen.

Mbc Drop vzw is een club die aangesloten is bij de VBL en heeft als stamnummer 20026.

 

Oktober is dus de maand waarin normaal de jaarlijkse ledenbijdrage dient betaald te worden. Wie eind november nog niet in orde is met de betaling wordt geacht ontslag te nemen uit de club.

 

De club kan de speler de toegang tot de zaal ontzeggen zolang deze zijn lidgeld niet betaald heeft.

Indien noodzakelijk, kan de club een ledenstop uit te roepen.

Personen kunnen zich ook in de loop van het seizoen (1 september –

31 augustus) aansluiten bij de club. Vanaf januari gaat de ledenbijdrage per

2 maanden naar beneden, daar in oktober de nieuwe ledenbijdrage al dient betaald te worden. Het juiste bedrag kan bekomen worden bij de leden van de Raad van Bestuur.

 

Spelers die lid zijn van een andere badmintonclub en via die club aangesloten zijn bij Badminton Vlaanderen, maar die ook wensen te spelen bij ‘mbc Drop’, betalen het officiële lidgeld van Drop verminderd met de bijdrage die mbc Drop doorbetaalt aan Badminton Vlaanderen.

 

Concrete gegevens kunnen hierover ook bekomen worden bij de leden van de Raad van Bestuur. 

De Merchtemse Badmintonclub Drop, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, is niet aansprakelijk bij ongevallen als de speler/speelster zijn/haar     inschrijvingsformulier niet heeft ingediend (éénmalig) en/of de jaarlijkse ledenbijdrage niet heeft betaald en dus bijgevolg niet verzekerd is!!!

 • Ontslag - uitsluiting

Een toegtreden lid wordt geacht ontslag te geven indien hij/zij de voorwaarden voor het lidmaatschap niet meer vervult, in concreto, de betaling van het lidgeld.

In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Bestuur een toegetreden lid uitsluiten. Deze beslissing dient gemotiveerd en genotuleerd te worden in het verslag van de betreffende vergadering van de Raad van Bestuur.

 

Geïnteresseerde niet- leden/gastspelers

Geïnteresseerden mogen een paar keer komen spelen, vooraleer aan te sluiten bij de club. Ze zijn aspirant-leden.

Na deze ‘proefperiode’, dienen ze lid te worden van de club, als ze wensen verder te spelen.

Leden mogen ook vrienden en/of kennissen meebrengen om eens te spelen. Dezen betalen dan een kleine bijdrage van 3€/per uur per persoon (te overhandigen aan een lid van de Raad van Bestuur). Indien deze vrienden/kennissen echter meerdere keren komen spelen, dan moeten ze lid worden van de club.

De niet- leden zijn enkel verzekerd indien ze zich aangemeld hebben bij een lid van de Raad van Bestuur.

 

2. Vrij spel en trainingen

2.1       Het spel

Het lidmaatschap geeft recht op spelen tijdens de uren waarop de mbc Drop velden in de sporthal huurt. De leden kunnen hiervoor de speelkalender raadplegen die hun wordt toegestuurd of die ook kan ingekeken worden op de website van de club (www.mbcdrop.be).

Meestal wordt er dubbel gespeeld. Toch kan er ook enkel gespeeld worden wanneer er hiervoor voldoende plaats voorhanden is. Indien dit niet het geval is dient er dubbel te worden gespeeld.

Wanneer er meer spelers zijn dan beschikbare plaatsen, dient er na een wedstrijd (van maximum 3 games) gestopt te worden om ook de andere spelers, die langs de kant staan, de mogelijkheid tot spelen te geven.

Zo dient iedere aanwezige er over te waken dat op momenten van overbezetting iedereen een gelijke kans tot spelen krijgt. Het monopoliseren van een terrein tijdens een langere periode is dus niet toegelaten.

Niemand kan daarbij het recht opeisen om gedurende de volle duur van elke speelperiode over een terrein te mogen beschikken.

 

2.2       Het opzetten en afruimen van de speelvelden

De spelende leden dienen zelf de netten op te zetten, en in goede staat te bewaren en te behandelen.

De spelers die als laatsten spelen dienen de palen en de netten te verwijderen. 

De netten worden met de meeste zorg bijeengenomen en opgehangen aan de daartoe voorziene haken.

2.3       Gereserveerde velden

Sommige terreinen kunnen voorbehouden worden voor geleide trainingen, competitiewedstrijden, cursus, of andere activiteiten. 

2.4       Kledij en schoeisel

De spelende leden, aspirant -leden en gastspelers worden geacht in sportkledij  (T-shirt, korte broek of rokje) te spelen.

Drop – Tshirts kunnen worden aangekocht bij de club. Op de website kan je vinden bij wie in de club je hiervoor terecht kunt.

Als schoeisel zijn bij voorkeur badminton-, tennis- of indoorschoenen aan te raden.

Opgelet ! Sportschoenen of - sloffen die sporen nalaten (bijvoorbeeld met zwarte rubberen zolen) zijn in de zaal niet toegelaten!

Het is absoluut verboden op kousen, op blote voeten of met  niet-sportschoenen of - sloffen te badmintonnen !!!

2.5       Eigen sportmateriaal

De spelende leden dienen zelf te zorgen zelf voor racket en shuttles.

Shuttles (zowel veren als plastieken) kunnen tegen voordelige prijzen bekomen worden in de club. Op de website kan je vinden bij wie je hiervoor terecht kunt in de club.

2.6       Hou de sporthal netjes

Afval (etensresten, verpakking en drankflessen)

De gemeente Merchtem heeft in de sporthal vuilcontainers geplaatst voor het selectief inzamelen van afval.

Verpakkingen van snacks, papier, versleten shuttles, drankflesjes dienen door de spelers in de daartoe geëigende afvalcontainers in de sporthal worden gedeponeerd: plastiek flessen en blik in de PMD container, alle andere afval in de ‘restcontainer’. Glazen flessen en potten dienen terug meegenomen te worden door de speler.

2.7       Wangedrag en pestgedrag horen niet thuis in de club!

Op en naast het veld gedraag je je netjes. Weest sportief en vriendelijk tegen iedereen. Wees ook een goede verliezer en feliciteer de winnaar(s) of winnares(sen). Dit noemt men fair play!

Wangedrag en ook het pesten van anderen horen niet thuis in onze club.

We spelen MET elkaar en niet tegen elkaar. We vormen één club!

 

3.Competitie

‘Mbc Drop’ stelt een aantal ploegen op die deelnemen aan de gemengde, heren- en damescompetie, zowel op liga als provinciaal vlak.

 

Elke ploeg bestaat uit een vaste kern en uit reservespelers. Ieder spelend lid kan, zonder verplchting, gevraagd worden om deel te nemen als vaste of reservespeler in competitiewedstrijden. De kapitein van elke ploeg beslist autonoom welke spelers bij een bepaalde wedstrijd worden opgesteld.

4. Tornooien

De ‘mbc Drop’ organiseert elk jaar, in principe, 3 tornooien: een nationaal open tornooi, een jeugdtornooi en een veteranenontmoeting.

Het spreekt voor zichzelf dat zoveel mogelijk Drop spelers aan de eigen tornooien deelnemen.

Ook worden de Drop spelers aangemoedigd om tevens deel te nemen aan tornooien ingericht door andere clubs.

5.Ongeval of kwetsuur

Wat te doen ingeval van een ongeval of kwetsuur opgelopen tijdens het spel.

Hiertoe dient men een schadeaangifte in te vullen en een medisch attest laten uitschrijven door de behandelende geneesheer en op te sturen naar:

 

ARENA

Nerviërslaan 85 bus 2

1040 BRUSSEL

 

De schadeaangifte – formulieren zijn beschikbaar in de Drop farde in de cafetaria van de Sporthal, of kan gedownload worden van de website van de Vlaamse Badmintonliga (http://www.badmintonvlaanderen.be/formulieren).

 

6. Veilig handelen en sporten

De leden van de Raad van Bestuur, de trainers en de begeleiders dienen er over te waken dat de jeugdspelers en de volwassen spelers op een veilige en verantwoorde manier kunen spelen en trainen.

Daarom dringt de Raad van Bestuur er op aan dat de spelers zich voldoende opwarmen vóór de training of het spel. Ook mankementen zoals defecten aan infrastructuur en beschikbare trainingsmiddelen dienen aan de Raad van Bestuur te worden meegedeeld.

 

7.Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit de werkende leden. Dezen worden verkozen op de Algemene Vergadering (AV) van de leden. Enkel toegetreden leden en werkende leden hebben stemrecht op de AV.

Toegetreden leden kunnen dus werkende leden worden en omgekeerd.

De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor en periode van 2 jaar. Elk jaar dient de helft van de werkende leden te gekozen of herkozen.

De Raad van Bestuur omvat een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een pennningmeester en andere werkende leden. Elk werkend lid heeft een actiedomein of takenpakket waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Zij leggen een verslag voor op de jaarlijkse AV.

De leden van de Raad van Bestuur en hun coördinaten kan u vinden op de website van ‘mbc Drop’ en op iedere nieuwsbrief die naar de leden wordt gestuurd.

8.De Algemene Vergadering van de leden

Elk jaar, binnen de 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar (31 december), dient een Algemene Vergadering (AV) worden ingericht. 

De AV bestaat uit de toegetreden en de werkende leden. Toegetreden leden onder de 17 jaar kunnen zich op vergadering laten vertegenwoordigen door hun ouder(s) of voogd.

De AV heeft een aantal bevoegdheden die opgesomd zijn in de Statuten van de club. Zo benoemt ze ondermeer de bestuurders van de club, geeft kwijting aan de bestuurders en commissarissen en keurt de begroting en de rekeningen goed of af.

© website powered by Twizzit.com