Goede afspraken maken goede vrienden.

Vooraleer een speler lid wordt van basketbalclub Clem Scherpenheuvel, verklaart hij/zij zich akkoord met de gedragscode voor spelers van Clem Scherpenheuvel. 


Versie juni 2022

 1. Algemeen

            1.1. Houding

 • Op training en tijdens wedstrijden verwachten we van elke speler een positieve inzet.
 • Spreek je coach/trainer aan als je vragen hebt, maar doe dit beleefd en correct.
 • Begroet je coach/trainer en ploegafgevaardigde met een handdruk of een vuistje.
 • Alle spelers schikken zich naar de richtlijnen van de coach/trainer of ploegafvaardiging, zowel op sportief vlak als voor afspraken i.v.m. orde en tucht.
 • Onwaardig gedrag kan een procedure voor disciplinaire maatregelen en sancties opstarten, dit zowel in functie van een speler als van groep spelers als een ploeg.
 • Voorziene afwezigheden voor trainingen en wedstrijden worden TIJDIG (minstens 2 dagen voor de training of de wedstrijd) gemeld aan coach/trainer. Je doet dit door je op afwezig te zetten in Twizzit.
 • Respecteer de rechten, de waardigheid en het belang van zowel medespelers als  tegenstanders, de coaches, de officials, de toeschouwers, het bestuur en de sponsors –  maak daarbij geen onderscheid inzake geslacht, talent, etnische of religieuze achtergrond, culturele of morele invalshoek….
 • Hou je humeur in bedwang, verbale of fysieke agressie en pestgedrag zijn onaanvaardbaar ongeacht of dit gericht is aan medespelers, tegenstanders, officials of  derden.
 • Ga nooit in de clinch met een official. Indien je niet akkoord bent met de beslissing laat dan de kapitein of de coach het woord voeren.
 • Wees eerlijk en duidelijk met je coach omtrent ziekte en kwetsuren. Forceer jezelf niet wanneer de omstandigheden dit niet toelaten en laat dit de coach duidelijk weten.
 • Fairplay : wees sportief en positief ingesteld. Toon enthousiasme voor goeie acties van je medespelers.
 • Verzorg jezelf. Neem verantwoordelijkheid voor een verantwoorde en gezonde sportbeoefening.
 • Ga langs bij een dokter of kiné als je denkt dat dit nodig is.

 

            1.2. Algemeen

 • Laat geen waardevolle voorwerpen (gsm, portefeuille, muziekspelers, …) achter in de kleedkamers.
 • GSM’s dienen uitgezet of op stil gezet te worden tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Alle spelers zorgen voor het klaarzetten en het opbergen van materiaal. Volg hierin de opdrachten van je coach/trainer of ploegafgevaardigde correct    (Meer handen maken licht werk)
 • Laat de sporthal en de kleedkamers netjes achter. Ruim rommel op. Afval in de juiste vuilbak. Meld onregelmatigheden in de sporthal of kleedkamers aan je coach/trainer of aan de ploegafgevaardigde. Mocht de club geconfronteerd worden met schadegevallen inzake sportaccommodatie, zowel thuis of bij verplaatsing, dan zullen de kosten op de desbetreffende schadeaanbrenger(s) verhaald worden en kunnen disciplinaire maatregelen genomen worden.
 • Iedere speler betaalt jaarlijks het lidgeld voor de afgesproken deadline. Nieuwe spelers betalen vanaf het sluiten van het akkoord tot deelname. Niet betalen van het lidgeld voor de deadline betekent niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
 • Medische fiche (volgens de regels van Basketbal Vlaanderen) dient ingevuld terugbezorgd aan de secretaris voor de eerste officiële wedstrijd, liefst op de eerste training (via coach).
 • Spelers en ouders helpen mee om van de events van Clem een succes te maken. Dankzij de inkomsten uit deze events kan Clem het lidgeld democratisch houden.

 

 1. Uitrusting, kledij en hygiëne
 • Degelijke basketbalschoenen en basketbalkousen zijn een noodzaak. (niet aangeleverd door de club)
 • Vrije basketuitrusting tijdens de trainingen.
 • Verplichte basketuitrusting bij wedstrijden. (aangeleverd door en blijvend eigendom van de club)
 • Aankomst op de match ; gebruik wat je van de club ontvangen hebt.
 • Wedstrijden : wedstrijduitrusting ( verplicht truitjes in de broek) (Ondertruitje mag op voorwaarde dat het dezelfde kleur heeft als de uitrusting )
 • Draag je haar verzorgd en knip je nagels om jezelf en anders niet te kwetsen.
 • Uurwerken, ringen, armbanden, …etc, worden niet gedragen op trainingen of wedstrijden. Piercings worden best uitgedaan. Indien niet mogelijk, worden ze afgeplakt.
 • Na elke training of wedstrijd is het wenselijk dat de spelers een douche nemen.

 

 1. Trainingen
 • Iedere speler is speelklaar bij de aanvang van de training.
 • Trainingen worden niet verstoord, tenzij in noodgevallen.
 • Wanneer een andere training bezig is, wordt gewacht met opwarmen tot die beëindigd is. De toekomende spelers betreden het basketveld niet.
 • Niemand verlaat de training zonder toestemming van de coach/trainer.

 

 1. Wedstrijden
 • Iedere speler is 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig, tenzij anders overeengekomen met de trainer . Ten laatste een halfuur voor de wedstrijd in basketbalkledij of van zodra het plein voor de opwarming beschikbaar is.
 • Spreek af om samen naar de wedstrijden te rijden. De PV kan dit coördineren, indien nodig.
 • Op het terrein dient de aandacht uit te gaan naar de wedstrijd, niet naar het publiek.
 • Op de bank verwachten we een blijvende concentratie op de wedstrijd. Aanmoedigingen en meeleven behoren tot het spel.
 • Er wordt door de spelers geen kritiek geuit op de arbitrage.
 • Wees sportief. Toon respect voor de tegenstanders en arbitrage, tafelofficials en alle ploegverantwoordelijken ; hand schudden of vuistje voor en na de wedstrijd.
 • Bij een technische fout wordt de speler altijd vervangen. De technische fout wordt met de speler besproken.
 • Zorg dat je ID opgeladen is in het systeem van Basketbal Vlaanderen, voor de start van het wedstrijdseizoen. Neem voor de zekerheid je ID ook nog mee naar de wedstrijd.
 • Spelerslicenties worden bijgehouden en meegebracht door de ploegafgevaardigde of zijn digitaal beschikbaar via het systeem van Basketbal Vlaanderen.

 

 1. Sportongevallen
 • Zorg bij een letsel of blessure tijdens training of wedstrijd voor onmiddellijke verzorging. Afkoelen( coolpack, ijs ), niet meer bewegen, druk aanleggen en omhoog houden van het gekwetst lichaamsdeel.
 • Bij een sportongeval dient een aangifteformulier te worden ingevuld. De ploegbegeleiding of ploegafgevaardigde beschikt over de nodige verzekeringsformulieren.
 • Eén deel van de aangifte dient ingevuld door de behandelende geneesheer.
 • Het slachtoffer dient het aangifteformulier te ondertekenen en binnen de week na het ongeval terug te bezorgen aan de ploegafgevaardigde of de secretaris
 • Tijdens de behandeling betaalt het slachtoffer alle kosten.
 • Na het beëindigen van de behandeling wordt een attest van genezing ingevuld door de behandelende geneesheer. Zolang het dossier niet is afgesloten kan er niet getraind of gespeeld worden.
 • Alle onkostennota’s voorleggen aan het ziekenfonds.
 • Na tussenkomst van het ziekenfonds het formulier ‘afrekening’ invullen en dit opsturen naar de verzekeringsinstelling.

 

 1. Disciplinaire maatregelen en sancties

 

            6.1. Algemeen

De disciplinaire maatregelen en sancties hebben tot doel een objectieve manier van werken te realiseren met het oog op het bestrijden, beteugelen en sanctioneren van overtredingen van de gedragscode van spelers.

 

            6.2. Openen van een dossier

Aanleiding tot het instellen van een onderzoek kunnen zijn: rapport van een coach of bestuurslid, getuigenis(sen), melding of klacht ( nominatief of anoniem), vastgesteld incident, scheidsrechterverslag, PV politie, …

Een dossier zal worden geopend nadat  het bestuur van de club ervan overtuigd is dat de feiten voldoende ernstig zijn en er sterke vermoedens, indirecte of directe bewijslast voorhanden is. Een dossier zal dan worden voorgelegd en behandeld door het bestuur. De zetelende bestuursleden dienen zich te onthouden van deelname in het disciplinair overleg, indien er enige vorm van betrokkenheid kan bestaan, persoonlijk of familiaal.

 

            6.3. Verloop

 • De speler(s) en ouder(s) zullen zeer snel na de het openen van het dossier schriftelijk of via mail op de hoogte worden gesteld door het bestuur, waarbij de te onderzoeken en /of beoordelen feiten worden kenbaar gemaakt aan de betrokkenen.
 • De speler(s) en ouder(s) hebben het recht gehoord te worden door het bestuur, alvorens een disciplinaire maatregel en/of sanctie wordt uitgesproken.
 • Betrokken speler(s) kunnen het bestuur vragen bijkomende onderzoeksdaden te stellen.
 • Na onderzoek en debat, beslissen de leden van bestuur over de disciplinaire maatregel en/of sanctie.
 • Er is geen beroep mogelijk tegen de uitspraak van het bestuur.
 • De uitspraak vermeldt enkel de naam, voornaam, geboortedatum, uitgesproken sanctie en het voorwerp van de inbreuk.

 

            6.4. vertrouwelijkheid

Geen enkel dossierstuk, verklaring, getuigenis of welke informatie wordt door de leden van het bestuur vrijgegeven.

7. Communicatie

Alle clubcommunicatie verloopt via onze Clem-Unity tool: Twizzit. Deze is te raadplegen via een internetbrowser en via de app van Twizzit (in de Appstore of Playstore te downloaden). Je krijgt een e-mail vanuit het systeem om je login en wachtwoord in te stellen. Het is verplicht deze aan te maken en in te loggen via je browser en de app. Enkel op die manier krijg je alle communicatie in verband met trainingen, wedstrijden, evenementen, tornooien, betalingen, nieuwsbrieven enzovoort. Ook de coaches en de PV's werken via dit systeem.